Verbászi hírek

Szenttamas.rs

 

Fókuszban a Bácskai Nagycsatorna és a Krivaja

A szennyvízkezelés volt a központi témája annak a Fókuszcsoport-találkozónak, amelyet pénteken tartottak Verbászon az állami, az üzleti és a civil szektor képviselői számára a Bácskai Nagycsatorna Cservenkától Szenttamásig terjedő, valamint a Krivaja folyó Topolya és Szenttamás közötti szakaszát illetően.

A találkozó egyik kezdeményezője a verbászi Ökológiai Mozgalom volt, melynek elnöke, Ratko Đurđevac elmondta, a fő cél a további szennyezés megakadályozására irányuló konkrét lépések megfogalmazása: − A találkozón elsősorban a csatorna és a Krivaja mentén dolgozó gazdasági szereplőktől szerettünk volna többet hallani a rendszerükben lévő szennyvíztisztítók működéséről, továbbá mi a szándékuk a környezetvédelmi előírások javítására, esetleg megtudni azokat a határidőket, amelyek között elérhetik az ezekkel kapcsolatos szabványokat. Civil szervezetként számos kapcsolatunk van a régió és Európa legfejlettebb berendezéseinek gyártóival a szennyvízkezelés, a káros anyagok és a kellemetlen szagok semlegesítése terén, ezért szeretnénk a folyamatot a rendelkezésünkre álló kapacitásokkal segíteni. Egyúttal szeretnénk nyomást gyakorolni az állami szektor döntéshozóira is, hogy vizsgálják felül az idevágó rendelet jelenlegi szakaszát, különös tekintettel a csatornába engedett (szenny)vizet illetően – mondta verbászi zöldek vezetője.

A találkozón jelen voltak a csatorna, illetve a folyó mellett lévő gyára és üzemek mint a Hellenic Sugar, a cservenkai Jaffa és Sunoko, a verbászi Carnex, Vital, a Sava Kovačevič Mezőgazdasági Vállalat, a szenttamási Reahem, az óbecsei Ekstra Farm, a topolyai AIK, az Aqua Bor, az MK Group, a Žibel állati melléktermékeket feldolgozó gyár képviselői, az illetékes minisztérium, a csatorna megtisztítására irányuló projektum EU által finanszírozott PPF 8 program munkacsoportja, továbbá a civil szféra verbászi, kúlai, szenttamási és újvidéki képviselői.

A szervezők az összejövetelre meghívták azon községek képviselőit is, amelyeken áthalad a Bácskai Nagycsatorna és a Krivaja, az érintett önkormányzatoktól azonban senki sem jelent meg. A Žibel igazgatója és társtulajdonosa felszólalásában elmondta, az elsődleges víztisztító teljes mértékben üzemel. Folyamatban van a feltételek megteremtéséhez szükséges műszaki tervdokumentáció kidolgozása, amely lehetővé teszi a városi víztisztítón való tisztítás több fázisát. Ennek a projektnek a megvalósítását a tartományi kormány is létfontosságúnak ismerte fel, és partnerként állt az önkormányzat mellé.

A Hellenic Sugar képviselői és Irena Stojanović rámutattak a vízelvezető árkok és ülepítők problémájára. Hangúlyozták, megkezdődött az ún. hűtők kiépítésének első fázisa, amelynek a célja a melegvíz az ún. Begejac csatornába való átfolyásának megakadályozása. (A Begejac csatona a Nagybácskai Csatornával párhuzamosan felkvő csatorna Kúla és Verbász között – a szerző megjegyz.). A megfelelő engedélyek beszerzése, és a további ülepítőkre szánt területek bérlése lehetővé tenné, hogy a csatonában tiszta víz kerüljön. Mint mondták, törekvésük a helyi önkormányzatnál megértésre talált.

A cservenkai Jaffa képviselője, Aleksandar Poznanić és munkatársai ismertették az ottani szennyvíztisztító telep korszerűsítési munkálatainak befejezésére vonatkozó ismereteket, és elmondták, a cukrászipar készen áll a városi szennyvízhálózatra való csatlakozásra.

A verbászi Carnex igazgatója, Mohan Shrestha rávilágított, a gyár saját tisztítójával több szakaszban és teljesen önnálóan végzi a szennyvíztitsztítást. Sajnos, az önkormányzattal a 2013-ban történt kezdeményezés óta nem folytattak megbeszéléseket a városi hálózatra való csatlakozásról, annak ellenére sem, hogy a városi központi szennyvíztisztító jelenleg minimális kapacitással dolgozik.

A Vital képviseletében Mirjana Grujić fejlesztési igazgató és Dejan Davidov, a vállalat energetikai vezetője elmondta, hogy az üzem rákapcsolódott a városi szennyvízhálózatra, továbbá folyamatban van a szennyezett melegvíz hűtésére és tisztítására szolgáló felszerelés beszerzése. A gyárból kijövő vizek kezelésére szolgáló műszaki dokumentáció előkészítése előreláthatólag tavaszra befejeződik, azt követően pedig megkezdik az egész város számára fontos beruházást, amit a tulajdonos már jóváhagyott.

A Sava Kovačevič Mezőgazdasági Vállalat képviselője elmondta, a csatorna vizét öntözésre használják, így számukra elsődleges cél a további szennyezés megállítása, továbbá szeretnék, ha havonta legalább egyszer ellenőriznék a víz minőségét. Hangsúlyozta, a folyamatos locsolás a Gombos–Verbász csatornából beáramló jelentős mennyiségű tiszta víznek köszönhető. Branka Bogdanović a szenttamási Reahem gyár igazgató-helyettese felszólalásában elmondta, a vállalatnál folyamatos a víz- és levegővédelemre vonatkozó teljes környezetvédelmi előírások és követelmények betartása. Az alkoholos gyömbért egy fémtartályban összegyűjtik, és a verbászi Mirotin energo bioüzembe szállítják. Vásároltak egy ipari víztisztító készüléket, amihez az önkormányzat biztosította a használati engedélyt. Megújuló energiaforrást használnak, a nagyobb szennyeződések megakadályozásához pedig zsákos szűrőt telepítettek.

Az óbecsei Ekstra Farm igazgatója, Maja Jovičić felszólalásában kitért az ökológiai követelmények betartására a Szenttamás közelében működő sertésfarmon. Az ülepítő lagúna körül rendszeresen karbantartott sáncok megakadályozzák a sertéstrágya bejutását a Krivajába, és szerinte a nyilvánosság körében megalapozatlan spekulációk vannak arról, hogy a Krivaja szennyezése itt (is) bekövetkezhet. A sertéstrágya többletet ugyanis széjjelszórják a saját földterületeiken, magyarázta az igazgató. Kifejtette, az előttünk álló időszakban ún. pótlagúnák kiépítését szorgalmazzák, amelyek a vállakozás számára továbbra is szavatolják környezet védelmének biztosítását.

A Környezetvédelmi Minisztérium vízvédelmi osztályának vezetője, Dušanka Stanojević felhívta a cégek és vállalatok képviselőinek figyelmét a káros anyagoknak a vizekben található határértékére, illetve azok 2025-ig történő kötelező csökkentésére, vagyis a határidőre, miszerint addig minden tisztítót üzembe kell helyezni. Ugyanakkor helyeselte az ilyen összejövetelek megtartását, és javasolta, hogy az aktivitások és szektorok közötti együttműködés hatékonysága érdekében ezeket gyakrabban szervezzék meg.

Stevan Ilinčić, Vode Vojvodine Vízgazdálkodási Közvállalat igazgató-helyettese és Nevenka Nikolić mérnök, a vizek védelmével megbízott szakember a vizek utáni adózás politikáját tolmácsolták.

A Bácskai Nagycsatorna megtisztítására irányuló projektum EU által finanszírozott PPF 8 program munkacsoportjának két tagja, Miloš Spasić és Tamara Aceva részletezték a Bácskai Nagycsatorna különleges eljárással történő tisztításának és iszaptalanításának tervezetét. Mint elhangzott, a tervek szerint a csatona vizét lecsapolják, medrét kiszárítják, a kikotort iszapot pedig a településen kívülre szállítják. Egyúttal elégedettségüknek adtak hangot az összejövetelen többször is elhangzott tenni akarás, és a szennyezés megállítását megcélzó törekvések miatt.

A cservenkai Vodovod Közvállalat igazgatója, Miljan Drašković és a vállalat műszaki igazgatója, Siniša Matić beszámoltak a cservenkai szennyvízhálózat állapotáról, továbbá annak a verbászi víztisztítóhoz való csatlakozásáról. Mint elhangzott, eredetileg nem volt tervben az üzleti szereplők rácsatlakozása a hálózatra, de ehhez hamarosan megteremtődnek a feltételek.

Dragan Sekulić, tartományi köryezetvédelmi felügyelő kommentálta a (nem) betartott szabályokat a Bácskai Nagycsatorna és a Krivaja folyó mellett lévő gyárak, üzemek részéről, és megjegyezte, hogy minden vállalat megkezdte a vízjogi engedélyek és az egyéb szükséges dokumentáció beszerzését. Hangsúlyozta, az erre vonatkozó kormányzati rendelet nagymértékben felgyorsította a szükséges engedélyek kiadásának lehetőségét.

A csatona és a Krivaja szennyezéséről, tisztításáról szóló a vitában részt vettek a civil szféra, többek között a Helyi alternatíva szervezet, a Szenttamási Ökölógiai Mozgalom képviselői, Jovan Radović és Mirko Paroški is, akik elmondták a szennyezzéssel kapcsolatos észrevételeiket, valamint a terepen tapasztaltakat.

Az összejövetel végén a résztvevők egyetértettek abban, hogy ehhez hasonló találkozókra a jövőben is szükség lesz, így ugyanis bizonyos idő elteltével ellenőrizhetők az elhangzott állítások és ígéretek.

A verbászi találkozót A polgárok akcióban, közösen a természet érdekében elnevezésű projektum keretében szervezték, s egyik fő támogatója a szenttamási Reahem vállalat volt. További támogatók: Környezetvédelmi Minisztérium, a Sunoko, a Vital és a Carnex vállalatok. 

Paraczky László